AUTOBUSA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie autobusa lietošanas noteikumi (turpmāk: Lietošanas Noteikumi) tiek piemēroti visos autobusos, kurus Hansalines izmanto pasažieru pārvadājuma pakalpojuma sniegšanai. Lietošanas Noteikumi ir starp Hansalines un pasažieru pārvadājuma pakalpojuma pasūtītāju noslēdzamā pasažieru pārvadājuma līguma neatņemama daļa. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, ka pasažieri un atbildīgais pasažieris ir iepazinušies ar šiem Lietošanas Noteikumiem un apņemas tos pildīt.

1. JĒDZIENI

1.1. «Hansalines» – preču zīme, tajā ietilpstošie uzņēmumi::

  • „AIPS“ SIA reģistrācijas numurs LV43603009825, adrese: Elektriķi, “Virāžas”, Codes pagasts, Bauskas novads., LV-3901; 
  • “Tukuma Auto” SIA reģistrācijas numurs LV40003262339, adrese: Mednieku iela 2, Tukuma novads, Tukums, LV-3101;
  • “LUDZAS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS” SIA reģistrācijas numurs LV42403007095, adrese: Latgales iela 230, Ludzas novads, Ludza, LV-5701

1.2. “Apstiprināts pasūtījums” ir Hansalines uzņemtas saistības sniegt Pasūtītājam pasažieru pārvadājuma pakalpojumu laikā, apjomā un par cenu, kas norādīta Hansalines rakstiski reproducējamas formas apstiprinājumā.

1.3. “Puse” vai “Puses” ir Hansalines, Pasažieris un/vai Pasūtītājs atbilstoši atsevišķi vai kopā.

1.4. “Pasažieris” ir fiziska persona, kuru pārvadā uz noslēgtā pasažieru pārvadājuma līguma pamata.

1.5. Ar “Pasažieru pārvadāšanu” saprot Pasažiera un bagāžas nogādāšanu ar autobusu izvēlētajā vietā norunātajā laikā un maršrutā, kas norādīti apstiprinātajā Pasūtītījumā.

1.6. “Pasažieru pārvadājuma līgums” ir starp Pasūtītāju un Hansalines noslēdzams rakstiski reproducējamas formas līgums pasažieru pārvadājuma pakalpojuma sniegšanai, kura daļa ir šie Lietošanas Noteikumi.

1.7. “Pasūtītājs” ir persona, kura noslēdz Pasažieru pārvadājuma līgumu un kuras pienākums ir samaksāt par pasažieru pārvadājuma pakalpojumu.

1.8. “Atbildīgais pasažieris” ir Pasažieris, kurš Pasažieru pārvadājuma laikā ir Pasūtītāja pārstāvis. Ja Atbildīgais pasažieris neiesniedz uzņēmumam Hansalines cita satura pilnvaru, Atbildīgā pasažiera tiesības pārstāvēt Pasūtītāju ierobežo Pasažieru pārvadājuma līguma izpildes jautājumi. Pasūtītājs paziņo uzņēmumam Hansalines Atbildīgā pasažiera vārdu un kontaktinformāciju pirms Pasažieru pārvadājuma sākuma.

1.9. “Pasūtījums” ir Pasūtītāja iesniegta un uzņēmuma Hansalines noteiktajām prasībām atbilstoša vēlme pasūtīt pasažieru pārvadājuma pakalpojumu uzņēmumā Hansalines.

2. PASAŽIERA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Pasažierim ir pienākums:

2.1.1. autobusā ievērot šos Lietošanas Noteikumus;

2.1.2. veicināt Pasažieru pārvadājuma līguma prasībām atbilstošu izpildi;

2.1.3. pakļauties autobusa vadītāja un Atbildīgā pasažiera rīkojumiem;

2.1.4. rēķināties ar iespējamiem kavēkļiem Pasažieru pārvadājuma izpildē un rezervēt laiku;

2.1.5. pirms brauciena sākuma nostiprināt drošības jostu, ja autobusā ir drošības jostas;

2.1.6. savu bagāžu pārvadāšanai iesniegt tādā formā, lai tā neveicinātu pazušanu vai bojāšanu, un lai bagāžas turēšana bagāžas nodalījumā neradītu kaitējumu Hansalines. Ja bagāžā ietilpst bīstama lieta, Pasažierim par to un draudu vispārējo veidu ir jāinformē Hansalines pirms Pasažieru pārvadājuma sākuma;

2.1.7. jāatlīdzina viņa vai viņa bagāžas izraisīts kaitējums Hansalines, Pasūtītājam, citiem Pasažieriem vai trešajām personām. Pasažieris savu pienākumu pārkāpšanas gadījumā nedrīkst atsaukties uz savas bagāžas trūkumu vai īpašībām kā uz apstākli, kas atbrīvo no atbildības;

2.1.8. korekti deklarēt savas bagāžas saturu muitā, noformēt citus valsts robežas šķērsošanai nepieciešamos dokumentus un veikt citas oficiālās darbības.

2.2. Pasažierim ir aizliegts:

2.2.1. izkāpt no braucoša autobusa;

2.2.2. smēķēt autobusā (t. sk. autobusa WC);

2.2.3. brauciena laikā traucēt autobusa vadītājam;

2.2.4. stāvēt brauciena laikā, izņ., ja ir stāvvietas;

2.2.5. lauzt autobusu un tā iekārtojumu (t. sk. pārklājumu), bojāt citā veidā un izmantot neatbilstoši paredzētajam mērķim;

2.2.6. pārvadāt vielas vai priekšmetus, kas var nodarīt kaitējumu cita Pasažiera bagāžai un/vai veselībai, kā arī ir ierakstītas bīstamo un/vai aizliegto kravu sarakstā;

2.2.7. traucēt vai apdraudēt citus Pasažierus vai nodarīt kaitējumu citiem Pasažieriem;

2.2.8. citā veidā traucēt brauciena norisi vai drošību.

2.3. Pasažieris var atteikties no pasažieru pārvadājuma pakalpojuma izmantošanas. Šādā gadījumā Pasažieris pats sedz visu ar atteikšanos saistīto kaitējumu (piem., atgriešanās izdevumi).

2.4. Pasažierim ir jārēķinās ar apstākli, ka gadījumā, ja viņš nepagūst iekāpt autobusā autobusa vadītāja paziņotajā laikā, autobusa vadītājam (kopā ar Atbildīgo pasažieri) ir tiesības izlemt, vai turpināt braucienu un atstāt Pasažieri, vai arī gaidīt Pasažieri. Ja Pasažieris nokavē autobusu, Pasažieris pats sedz visu ar autobusa nokavēšanu saistīto kaitējumu (piem., atgriešanās izdevumus).

2.5. Pasažierim nav tiesību pieprasīt apstāties papildu pieturās vai mainīt maršrutu. Pirms Pasažieru pārvadājuma uzsākšanas nenorunātās pieturās apstājas tikai ar Atbildīgā pasažiera un autobusa vadītāja piekrišanu.

3. AUTOBUSA VADĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Autobusa vadītājam ir tiesības atteikties no brauciena uzsākšanas vai turpināšanas, ja:

3.1.1. Pasažieris nenostiprina drošības jostu (pieņemot, ka autobusā ir drošības jostas);

3.1.2. Pasažieris traucē autobusa vadītājam braukšanas laikā;

3.1.3. Pasažieris autobusā smēķē;

3.1.4. Pasažieris lauž vai citā veidā bojā autobusu;

3.1.5. Pasažieris pārkāpj šos Lietošanas Noteikumus citā veidā.

3.2. Autobusa vadītājam ir tiesības atteikties no Pasažiera vai viņa bagāžas pārvadāšanas (gan pirms Pasažieru pārvadājuma sākuma, gan tā laikā), ja ar Pasažiera un/vai viņa bagāžas pārvadāšanu saistītos draudi Pasažieru pārvadājuma līguma prasībām atbilstošai izpildei vai Pasažiera un/vai viņa bagāžas pārvadāšana apdraudētu pasažierus vai trešās personas (ceļabiedrus), vai lielāku draudu avota (autobusa) pārvaldīšana kļūtu bīstamāka nekā parasti citā veidā.

3.3. Ja Pasažieris pārkāpj šos Lietošanas Noteikumus vai gadījumā, ja Pasažierim rodas pārpratumi ar valsts iestādēm nederīgu vīzu, ceļošanas dokumentu, ceļošanas apdrošināšanas, nelikumīgu preču v. tml. dēļ, autobusa vadītājam ir tiesības Pasažieri atstāt atbilstošajā valsts robežā vai tuvākajā apdzīvotajā vietā, vai rīkoties atbilstoši valsts iestāžu likumīgajām prasībām. Brauciena biļetes nauda vai pasūtījuma cena šādā gadījumā netiek atmaksāta.

3.4. Iepriekš minētajos punktos 3.2. un 3.3. minētajos gadījumos Pasažieris pats sedz visu ar autobusa nokavēšanu saistīto kaitējumu (piem., atgriešanās izdevumi).

3.5. Ja savlaicīga (līgumam atbilstoša) nonākšana galamērķi ir apdraudēta, Autobusa vadītājam ir tiesības izlemt par labu ātrākam un īsākam maršrutam, neievērojot pirms Pasažieru pārvadājuma sākuma norunāto maršrutu.

4. ATBILDĪGĀ PASAŽIERA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Atbildīgais pasažieris apņemas nodrošināt, ka Pasažieri ierodas Pasažieru pārvadājuma līgumā norādītajā vietā un laikā (t. sk., ka pēc apstāšanās pieturās Pasažieri atgriežas autobusā autobusa vadītāja paziņotajā laikā).

4.2. Atbildīgajam pasažierim ir tiesības mainīt brauciena maršrutu, rēķinoties, ka veicamās izmaiņas var izraisīt:

4.2.1. Pasažieru pārvadājuma līgumā norunātās kopējās kilometrāžas pagarināšanos;

4.2.2. Pasažieru pārvadājuma līgumā norunātā kopējā laika apjoma palielināšanos;

4.2.3. pārvadājuma termiņa pārsniegšanu jeb ierašanās galamērķī laika nokavēšanu;

4.2.4. Pasažieru pārvadājuma līgumā norunātās Pasažieru pārvadājuma cenas palielināšanos.

4.3. Atbildīgajai personai Pasažieru pārvadājuma laikā ir tiesības Pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus, uzņemties pienākumus, dot Pasažieriem izpildei obligātus rīkojumus, palīdzēt autobusa vadītājam saukt Pasažierus pie atbildības, sastādīt dokumentus par Pasažieru pārkāpumiem, mainīt Pasažieru pārvadājumu līgumu daļā, kas attiecas uz Pasažieru pārvadājumu līguma apmēra maiņu (t. sk. pārvadāšanas laiku, galamērķi, maršrutu, kilometrāžu). Ja Pasažieru pārvadājuma līguma apmērs palielinās (piem., pagarinās pārvadājuma laiks vai kilometrāža), Hansalines ir tiesības vienpusēji palielināt Pasažieru pārvadājuma cenu, ņemot vērā parametrus, kas mainījās (galvenokārt pārvadājuma laiks un/vai kilometrāža), kā arī Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt palielināto summu.

4.4. Atbildīgajam pasažierim nav tiesību mainīt iepriekš neminētus Pasažieru pārvadājuma noteikums, šādiem Līguma grozījumiem ir nepieciešama Pasūtītāja un Hansalines vienošanās.

4.5. Atbildīgajam pasažierim ir pienākums visādi palīdzēt autobusa vadītājam, ja pēdējais to vēlas.

4.6. Ja Pasažieru pārvadājuma gaitā ir pretrunas starp Atbildīgā pasažiera un autobusa sniegtajiem rīkojumiem Pasažieriem, Pasažierim jāpilda autobusa vadītāja rīkojums.

5. AUTOBUSA LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI LAIKĀ

5.1. Pasažieri(e)m ir tiesības izmantot autobusu ar 1 vadītāju līdz 10 h diennaktī, kurās ietilpst braukšanas laiks līdz 9 h. Ar diviem vadītājiem ir tiesības izmantot autobusu līdz 20 h diennaktī, kurās ietilpst braukšanas laiks līdz 18 h;

5.2. Izmantojot autobusu, ir jāvadās/jārēķinās ar autobusa vadītājam noteiktajām pauzēm un atpūtas laiku, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvas 561/2006:

5.2.1. Pēc četru ar pusi stundu braukšanas perioda vadītājam ir jābūt vismaz 45 minūšu nepārtrauktam pārtraukumam, ja viņš neuzsāk atpūtas periodu. Minētā pārtraukuma vietā var būt vismaz 15 minūšu ilgs pārtraukums, kuram seko vismaz 30 minūšu ilgs pārtraukums, abi ir pielāgoti braukšanas laikam tā, lai tie notiktu četru ar pusi stundu ilga braukšanas perioda laikā.

5.2.2. Autobusa vadītāja diennakts nepārtrauktam atpūtas periodam jābūt vismaz 11 stundām. Šo regulāro diennakts atpūtas periodu var sadalīt arī divās daļās, turklāt pirmajai daļai jāaptver vismaz trīs stundu ilgs nepārtraukts laika periods un otrajai daļai vismaz deviņu stundu ilgs nepārtraukts laika periods

5.3. Brauciena ilgums tiek aprēķins ar 0,5 stundas precizitāti. Laiks līdz 0,5 stundai tiek aprēķināts kā 0,5 stunda un virs 0,5 stundas kā 1 stunda.

6. ATBILDĪBA

6.1. Ja ar tiesību aktu nosacījumiem, no kuriem ar Pušu vienošanos nav iespējams novērsties, nav noteikts citādi, Hansalines atlīdzina tikai Hansalines smagas nerūpības vai nolūka rezultātā Pasūtītājam vai Pasažierim nodarītu kaitējumu apmērā, kādā kaitējumu cietusī persona ir pierādījusi kaitējuma rašanos. Hansalines neatbild par kaitējumu, kas radās vai var rasties Pasūtītājam vai Pasažierim saistībā ar to, ka autobuss savlaicīgi nenonāca galamērķī. Hansalines neatbild par Pasūtītājam vai Pasažierim piederošu priekšmetu bojāšanu vai pazušanu, galvenokārt rokas bagāžas bojāšanu vai pazušanu.

6.2. Hansalines neatbild par uz braukšanas biļetes norādītā maršruta, pulksteņlaiku un/vai braucienā piedāvāto papildu pakalpojumu mainīšanos, ja to ir izraisījusi Pasažiera, Pasūtītāja vai trešās personas darbība.

6.3. Hansalines neatlīdzina Pasažierim vai Pasūtītājam brauciena cenu vai citu kaitējumu, ja brauciens nenotiek, pārtrūkst vai nokavējas Pasažiera vai Pasūtītāja nepareizi iedotu brauciena datu (piem., nepareizs maršruts, datums, pulksteņlaiks v. tml.) vai trūkstošu dokumentu (piem., apdrošināšana, vīza, cits ceļošanas dokuments v. tml.) dēļ.

6.4. Hansalines nav atbildīgs arī tad:

6.4.1. ja Pasažieris nodara kaitējumu citam Pasažierim, Pasūtītājam vai trešajai personai;

6.4.2. ja Atbildīgā pasažiera rīkojuma dēļ vai Pasažiera darbības dēļ ir traucēta pasažieru pārvadāšana (piem., kavējas, negaida nokavējušos Pasažieri v. tml.);

6.4.3. ja Pasažierim, Pasūtītājam vai trešajai personai rodas kaitējums saistībā ar Atbildīgā pasažiera darbību, t. sk. viņa dotiem rīkojumiem autobusa vadītājam;

6.4.4. tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

6.5. Par trūkumu pasažieru pārvadājuma pakalpojuma sniegšanas laikā neuzskata maznozīmīgas izmaiņas no pakalpojuma kā veseluma viedokļa, kuras, ņemot vērā Pasažieru pārvadājuma grafiku un pakalpojuma raksturu, Pasažieris vai Pasūtītājs būtu varējis paredzēt.

6.6. Pasūtītājs apņemas atlīdzināt uzņēmumam Hansalines nodarīto kaitējumu (t. sk. izdevumus, kas saistās ar autobusa atjaunošanu un/vai uzkopšanu). Uzņēmumam Hansalines ir arī tiesības pieprasīt kaitējuma atlīdzināšanu, ja Hansalines autobuss Pasažiera dēļ (t. sk. pēc Pasažieru pārvadājuma sākuma pagarināts brauciens vai tā daļa, nosmērēts vai citā veidā bojāts autobuss) nevar savlaicīgi uzsākt nākamā klienta pasūtījuma izpildi.

6.7. Puse neatbild par pienākuma pārkāpšanu, ja Puse pārkāpa pienākumu nepārvaramās varas dēļ. Nepārvaramā vara ir apstāklis, kuru parādnieks nevarēja ietekmēt un, vadoties no saprātīguma principiem, no viņa nevarēja gaidīt, ka viņš līguma noslēgšanas laikā rēķinātos ar šo apstākli vai no tā izvairītos, vai pārvarētu kavējošo apstākli vai tā sekas. Hansalines pienākumu izpildē par šādiem apstākļiem uzskata arī plūdus, vētru, zemestrīci v. c. dabas katastrofu, ugunsgrēku, streiku vai dīkstāvi, karu vai kara operācijas, arī elektrības vai telekomunikāciju savienojuma pārrāvumu, par ko nav paziņots iepriekš, kavēkļi valsts robežas šķērsošanā, satiksmes stāvēšanu, transportlīdzekļa tehniskos bojājumus un citus līdzīgus apstākļus.

6.8. Pusei, kuras darbība līgumisko saistību izpildē ir kavēta nepārvaramas varas dēļ, ir pienākums par to nekavējoties rakstiski paziņot otrai Pusei.

6.9. Pasažierim ir jāinformē autobusa vadītājs par sev nodarīto kaitējumu, izkāpjot no autobusa. Papildus Pasažierim un Pasūtītājam iespējamā pretenzija pret Hansalines ir jāiesniedz 10 (desmit) dienu laikā pēc uzzināšanas par prasījuma pamatā esošu apstākli. Ja Pasūtītājs vai Pasažieris nav ievērojis iepriekš aprakstīto kārtību (t. sk. termiņu), viņš zaudē tiesības vēlāk izvirzīt prasījumus pret Hansalines, balstoties uz šī apstākļa.

6.10. Pasažieru pārvadājumu pakalpojumam piemēro Igaunijas Republikas tiesības. Visus ar pakalpojuma sniegšanu saistītos strīdus cenšas atrisināt pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu risina Harju Apriņķa tiesā.

7. PAZIŅOJUMI

7.1. Pušu savstarpējiem paziņojumiem jābūt rakstiski reproducējamā formā. Ja paziņojums ir nosūtīts pa e-pastu vai faksu, to uzskata par saņemtu nākamajā darbdienā pēc nosūtīšanas.

7.2. Puse informē otru Pusi rakstiski reproducējamā formā par savas kontaktinformācijas maiņu vismaz 5 (piecas) kalendārās dienas pirms atbilstošo izmaiņu spēkā stāšanās.

Hansalines ir tiesības mainīt iepriekš minētos Lietošanas Noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma. Lietošanas Noteikumus uzskata par grozītiem, kad Hansalines vietnē www.hansalines.lv tiek publicēts jaunais teksts.
Autobusa lietošanas noteikumi no 26.02.2020.